Informatie

Refind Coaching is een handelsnaam van Forus B.V.
Kamer van Koophandel: 17122426
Bankrekening: NL 59 INGB 0004 8616 65 ten name van Forus B.V. te Best
Omzetbelastingnummer: NL 8089.62.000.B01

Op de diensten van ReFind Coaching zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

Disclaimer

Deze website van ReFind Coaching is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. ReFind Coaching aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
ReFind Coaching stelt de informatie op deze website alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat ReFind Coaching niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

Auteursrecht

Alle informatie op deze website mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, uitgegeven of gebruikt op welke manier dan ook, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u www.refindcoaching.nl als bron vermeldt en instemt met hetgeen onder de disclaimer is opgenomen.

Privacy Protocol

Waarom we gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die jij via het contactformulier of via een email met ons deelt. Als je ons benaderd omdat je een coach zoekt, dan hebben wij de door jou verstrekte gegevens nodig om jou op de juiste wijze te kunnen helpen en geldt het volgende.

ReFind Coaching is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. ReFind Coaching draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen ReFind Coaching en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. ReFInd Coaching zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De gegevens die we krijgen, gebruiken we niet voor andere doeleinden. We registreren gegevens die jijzelf aanlevert.

Hoe worden gegevens bewaard?

Jouw gegevens bewaren we in ons automatiseringssysteem. Als je wilt, zullen we je laten zien wat we over jou hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heb je er recht op dat we die aanpassen.
Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens registreren wij niet.

Geheimhouding

Alles behandelen we vertrouwelijk en onder geheimhouding. We verstrekken geen informatie over jou aan derden, tenzij jij ons daar om verzoekt.

Gegevens weer verwijderen

Als jouw vraag is behandeld, of als jij bent doorverwezen naar een adviseur of coach dan sluiten wij jouw case. Jouw dossier bewaren we vervolgens maximaal 7 jaar. Die periode is nodig voor onze administratie, of boekhoudkundige controles. Jouw dossier kan al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst.  Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten, jouw gegevens worden anoniem verwerkt, ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.